Algemene voorwaarden voor coaching en psychologische individuele begeleiding


Vendl Opleiden & Ontwikkelen, hierna te noemen Vendl heeft de volgende algemene voorwaarden aangaande coaching:

1. Aanmeldingen Coachingstraject
Een deelnemer kan zich als volgt aanmelden:

Telefonisch
Via de e mail

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij per e-mail een bevestiging aan de deelnemer en/of de contactpersoon. De afspraak is hiermee definitief.

1.2 Afmelden

De cliënt kan zich voor de afspraak afmelden mits dit 24 uur van tevoren gebeurd. Anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit kan middels e mail, via de sms of whatsapp op nummer 0626504423.
In geval van ziekte of overmacht wordt niets in rekening gebracht.
 

2. Verloop van de coaching

Het coachingstraject zal na de eerste sessie bepaald worden. Overeengekomen wordt hoeveel sessie er nodig zijn of hoeveel sessie de cliënt wenst.

Na een sessie wordt de cliënt gevraagd en reflectieverslag te maken na iedere sessie en gevraagd dit minstens 48 uur voor de volgende sessie toe te sturen zodat de coach de gelegenheid heeft om dit te bekijken. In het traject wordt met huiswerkopdrachten gewerkt en/of naar literatuur verwezen.

 

2.1 Verantwoordelijkheid in de coaching

  1. Uw coach heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting.  Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

  2. De coach is geen bemiddelaar tussen u en derden (organisaties, artsen, verzekeringsmaatschappijen, collega’s), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht voor is gegeven.

  3. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de coaching, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.

3. Facturering

Bij een vaststaand traject wordt de factuur in een keer gestuurd, bij een traject waar nog geen vaststaand aantal sessies worden afgesproken, wordt een maandelijkse afrekening gestuurd.

De intellectuele eigendomsrechten van de materialen en instrumenten die Vendl bij de uitvoering van de coaching heeft gebruikt behoren toe aan Vendl. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dat betekent dat u zonder toestemming geen oefeningen of handouts van Vendl verspreidt.

4. Vertrouwelijkheid

a) Alles wat u bespreekt met uw coach/therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).

b) In het geval van bedrijfscoaching: Informatie over de organisatie en de cliënt zijn vertrouwelijk. Zonder vooraf bepaalde afspraak met de opdrachtgever en/of cliënt wordt hierover niets naar buiten gebracht.

Het kan zijn dat een opdrachtgever andere afspraken maakt met Vendl over welke informatie belangrijk is voor de organisatie. Dan kan het bijvoorbeeld om een leidinggevende gaan die graag inzicht wil hebben in de voortang tijdens het coachingstraject. In dat geval moedigen wij de cliënt aan de informatie in eerste instantie zelf te delen. Mochten er andere afspraken worden gemaakt dan zal dit altijd met de cliënt besproken worden. Hij/zij is op de hoogte van de inhoud en/of aanwezig tijdens de informatieoverdracht.

Evaluaties zijn niet anoniem, maar gegevens zijn alleen bekend bij de psycholoog. Resultaten worden alleen in algemene zin medegedeeld aan de verzekeraar.

Bekijk hier onze documenten met onze Pivacyvoorwaarden en AVG

6. Psychologen

Bij ziekte van de psycholoog zal Vendl u proberen zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen en de sessie wordt dan op een samen te bepalen tijdstip verschoven.

9. Klachtenregeling en beroepscode

Als u klachten heeft over de behandeling dan bespreekt u dat eerst met uw coach. Vendl’s klachtenregeling en beroepsreglement vindt u op de homepage van onze website (www.vendl.nl). Deze is tevens op te vragen bij info@vendl.nl. Wij zijn aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en onderschrijven diens beroepscodes.