ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPEN en INCOMPANY TRAININGEN

Vendl Opleiden & Ontwikkelen, hierna te noemen Vendl heeft de volgende algemene voorwaarden aangaande open en incompany trainingen

1. Aanmeldingen open trainingen
Een deelnemer kan zich als volgt aanmelden:

- on-line via inschrijfformulier onze website (www.vendl.nl);

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij per e-mail een bevestiging aan de deelnemer en/of de contactpersoon. Na herbevestiging is de inschrijving definitief met inachtneming van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

Voor sommige trainingen uit ons open aanbod wordt voorafgaand aan de training een intakegesprek gevoerd met de deelnemer. In dit gesprek stellen een trainer en de deelnemer aan de hand van de leerwensen vast of de deelnemer zich voor de juiste training heeft ingeschreven.

1.2 Aanmeldingen Incompany trainingen
- via het tekenen van de offerte en invullen van het inschrijfformulier voor de desbetreffende training.

Akkoordverklaring van de offerte getekend retour.

2. Garantiebeperking
Vendl zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Vendl met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
Vendl kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gederfde inkomsten voortgekomen uit advies door Vendl. Een eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

3. Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van de materialen en instrumenten die Vendl bij de uitvoering van de training heeft gebruikt behoren toe aan Vendl. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

3.1 Vermelding referenties
Uit commerciële overwegingen vermeldt Vendl in haar eigen documentatie en/of offertes met welke opdrachtgevers is gewerkt. Dit om nieuwe opdrachtgevers een beeld te geven van ons klantenbestand. Indien een opdrachtgever niet vermeld wil worden, wordt dit gerespecteerd.

4. Vertrouwelijkheid
Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk. Zonder vooraf bepaalde afspraak met de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Het kan zijn dat een opdrachtgever andere afspraken maakt met Vendl. Deze afspraken worden altijd naar de deelnemers gecommuniceerd.

Gegevens die wij van deelnemers ontvangen/verzamelen worden na het plaatsvinden van de training vernietigd of veilig opgeslagen. Sommige informatie zoals leerdoelen kunnen bewaard worden voor een volgende trainingscyclus.

Evaluaties zijn niet anoniem maar gegevens zijn alleen bekend bij de trainer. Resultaten worden alleen in algemene zin medegedeeld aan opdrachtgever.

5. Annulering en verhindering van een training
Annuleren kan per e-mail (info@vendl.nl) tot 31 kalenderdagen voor de start van de training, opleiding of workshop. Let op: de annulering is pas geldig als u van Vendl een bevestigingsmail hebt ontvangen. Bij annulering korter dan 31 dagen voor de training of bij het niet volledig volgen van een meerdelige training betaalt de deelnemer de volledige deelnamekosten. Vervanging door een collega is altijd mogelijk.

a) De annuleringsregelingen gelden ook bij het verschuiven van een deelnemer naar een andere training binnen 30 dagen
b) Als de deelnemer van meerdaagse training op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering aangemerkt voor de gehele trainingscyclus.
c)Vendl behoudt zich het recht voor, de open trainingen te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Via e-mail wordt u hiervan uiterlijk één week voor aanvang van de training op de hoogte gebracht met daarin de eerstvolgende trainingsmogelijkheid.
d) Mocht u tijdens een open training onverhoopt een trainingsdag missen (niet de eerste trainingsdag), dan kunt u contact met ons opnemen voor een alternatief. Inhalen is niet bij alle trainingen mogelijk en alleen indien andere groepen niet vol zijn. Het inhalen van trainingsdagen is beperkt tot maximaal 1 dag. Deze kunnen alleen binnen 6 maanden worden ingehaald.

6. Trainers
a) Bij ziekte van een trainer/adviseur dient Vendl in beginsel zorg te dragen voor vervanging.
b) Als Vendl redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een trainer/adviseur blijft de aansprakelijkheid van Vendl beperkt tot de verplichting de training(sdag) alsnog uit te voeren op een tijdstip dat in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld.

7. Verblijf- en cateringkosten
a) De vermelde trainingsprijzen zijn exclusief alle kosten die betrekking hebben op het verblijf en catering, tenzij expliciet anders staat vermeld.
b) Alle andere kosten worden apart in rekening gebracht door: Vendl, de andere kosten worden apart bij de factuurprijs vermeld of de betreffende locatie, in de vorm van arrangement kosten.

8. Facturering
Open inschrijving: U ontvangt een factuur voor de deelnamekosten na inschrijving.

In-company: Er wordt gefactureerd na het plaatsvinden van de training. Bij meerdere sessies zal worden gefactureerd na het plaatsvinden van de 1e sessie. Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum bij Vendl binnen te zijn. 
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever aan Vendl de wettelijke rente verschuldigd, en is hij tevens gehouden tot vergoeding van alle door Vendl gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

9. Klachtenregeling en beroepscode
Vendl’s klachtenregeling en beroepsregelement vindt u op de homepage van onze website (www.vendl.nl).
Deze is tevens op te vragen bij info@vendl.nl.